News
Events
Contact


FAIRmat

Consortium FAIRmat
c/o Humboldt-Universität zu Berlin
Zum Großen Windkanal 2
12489 Berlin, Germany
fairmat@physik.hu-berlin.de

NOMAD Laboratory

NOMAD Laboratory
c/o IRIS Adlershof
Humboldt-Universität zu Berlin
Zum Großen Windkanal 2
12489 Berlin, Germany
contact@nomad-lab.eu 

Please note that we do not offer telephone support.

FAIR-DI e.V.

FAIR-DI e.V.
c/o IRIS Adlershof
Humboldt-Universität zu Berlin
Zum Großen Windkanal 2
12489 Berlin, Germany
info@fairdi.eu 

Eintragung im Vereinsregister
Registergericht: AG Berlin-Charlottenburg
Registernummer: vr 378182 B
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Claudia Draxl

NOMAD CoE

NOMAD Centre of Excellence
c/o IRIS Adlershof
Humboldt-Universität zu Berlin
Zum Großen Windkanal 2
12489 Berlin, Germany
contact@nomad-coe.eu 

Please note that we do not offer telephone support.